مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- صورتجلسات سال 99
صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۷/۳۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
شصت و نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز دو شنبه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ ساعت  ۱۳:۰۰   در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا  مورد تصویب قرار گرفت .
۱.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر  غلامرضا محمودی  با عنوان " بررسی چالش های خدمات نظام سلامت در مقابله با شیوع بیماری کرونا بر اساس چارچوب مدیریت خطر بلایا در دانشگاه های علون پزشکی: یک مطالعه کیفی " مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء شورا و داوری ها شرح ذیل انجام گردد.
۲.طرح تحقیقاتی آقای دکتر  علیرضا حیدری  با عنوان " نیازهای آموزشی، بازنگری و اصلاح حیطه های دانشی و مهارتی رشته بهداشت عمومی از دیدگاه دانش آموختگان جهت اجرای وظایف پیش بینی شده در مسئولیت‌های قابل احراز توسط آنان در سال ۱۳۹۹" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء شورا و داوری ها به شرح ذیل انجام گردد.
۳. طرح پایان نامه ای آقای عبدالرضا پالیده با عنوان " بررسی شیوع مصرف مواد و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۹" مطرح و کلیات آن تصویب گردید و مقرر شد اصلاحات داوری به شرح ذیل انجام گردد
۴.طرح تحقیقاتی آقای دکتر  محمد جواد کبیر  با عنوان " طراحی الگوی بسته خدمات پایه سلامت درایران " مطرح و با توجه به اینکه طرح ملی و با اعتبار وزارت متبوع می باشد در صورت ارسال نامه موافقت با اعتبار طرح ، مورد تصویب خواهد بود.
۵. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای عابد نوری با عنوان " بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد بهورزان شرق استان گلستان در خصوص طب سنتی در سال ۹۷ " مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۶. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم شیدا رفیع زاده با عنوان " بررسی تاثیر روش حل مشکل با فن شش کلاه تفکر بر خلاقیت و رفتار مراقبتی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان بقیه ا.. الاعظم علی آباد کتول در سال ۱۳۹۸ " مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۷. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای علی محمدی نیا با عنوان " بررسی موارد حیوان گزیدگی در شهرستان بندرگز در طی سال های ۹۵-۹۷" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
۸. طرح پژوهشی مرکز دوم خانم شهناز معلمی با عنوان " بررسی وضعیت سلامت روان و سلامت معنوی و رابطه آنها در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان های غرب استان گلستان در سال ۱۳۹۸" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۹. طرح پژوهشی مرکز دوم آقای رحمن محمودی با عنوان " بررسی ویژگی های جمعیت شناختی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان مراوه تپه" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۱۰. کلیات گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقایان دکتر محمد جواد کبیر و دکتر علیرضا حیدری با عنوان " تبیین چالشهای نظام ارجاع الکترونیک از دیدگاه مدیران، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت در استان گلستان"  مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و با توجه به کاربردی بودن نتایج طرح مقرر گردید نتایج طرح به صورت خلاصه در چند بند تبیین شده و مبتنی بر آن پیشنهادات مورد نظر محقق ارائه گردد.
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.21926.57386.fa
برگشت به اصل مطلب