مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- صورتجلسات سال 99
صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۴/۳۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز دو شنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ ساعت  ۱۴:۰۰   در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا  مورد تصویب قرار گرفت .
۱.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای دکتر ناصر بهنام پور  با عنوان " مدلسازی زمان بهبودی تا عود بیماران مبتلا به سل با استفاده از مدل های شفایافته آمیخته و ناآمیخته در استان گلستان" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.
 
۲.کلیات گزارش نهایی طرح تحقیقاتی جناب آقای یعقوب شایسته با عنوان " بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، یافته های بالینی و پیامد مسمومیت های حاد منجر به بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ۵ آذر گرگان در سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۶" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۳. کلیات گزارش نهایی طرح تحقیقاتی جناب آقای دکتر محمد جواد کبیر با عنوان " طراحی نظام یکپارچه خدمات پیشگیری و مراقبت از مصدومین و فوریت‌ها در سطوح مختلف نظام سلامت"  مطرح گردید و علیرغم اینکه بر اساس گزارش ارائه شده اهداف  اصلی و فرعی طرح پاسخ داده شده است لیکن مقرر گردید برپایه اقدامات و بررسی های  کارشناسی و تخصصی انجام شده توسط تیم پژوهش نظام یکپارچه پیشگیری و مراقبت به صورت پیشنهادی طراحی و به گزارش نهایی طرح ضمیمه گردد.
 
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.21926.57385.fa
برگشت به اصل مطلب