مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- صورتجلسات سال 99
صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۴/۰۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز یکشنبه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹ ساعت  ۱۳:۰۰   در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا  مورد تصویب قرار گرفت .
طر ح های تحقیقاتی
۱.طرح تحقیقاتی خانم دکتر سحر السادات حسینی با عنوان " ارزیابی دانش، مهارت و توانمندی های مورد انتظار برای پزشک خانواده جهت ایفای نقش نظام مراقبت خدمات اولیه سلامت از دیدگاه پزشکان متخصص پزشک خانواده و پزشکان عمومی در استان گلستان  در سال ۱۳۹۹" مطرح و مقرر گردید با در نظر گرفتن نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا مجددا مورد باز نویسی قرار گیرد .
۲. طرح تحقیقاتی آقای دکتر مسعود محمدی  با عنوان" بررسی تجارب بین المللی در حوزه پزشکی از راه دور " مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق  نظرات اعضاء محترم شورا و نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.  
۳.طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا حیدری و خانم زهرا خطیر نامنی  با عنوان" مدلسازی زمان بقا تا بهبودی بیماران مبتلا به COVID-۱۹ و عوامل مرتبط با آن در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های ۹۹-۱۳۹۸ " مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق  نظرات اعضاء محترم شورا و نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.
۴..طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد جواد کبیر  با عنوان" طراحی الگوی اجرایی فرآیندهای اصلی نظام ارجاع الکترونیک در خدمات سلامت ایران در سال۱۳۹۹" که بر اساس سفارش معاونت درمان وزارت متبوع تنظیم گردیده است مطرح و  منوط به نامه موافقت اعتبار طرح در معاونت مذکور مورد موافقت قرار گرفت.
 
درخواست ها :
درخواست  آقای فرهاد لشکر بلوکی مبنی بر پذیرش مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی " بررسی امنیت غذایی و طراحی نقشه امنیت غذایی مبتنی بر GIS استان گلستان در سال ۱۳۹۴" ( چاپ شده در مجله حکیم جرجانی ) ،  به عنوان گزارش نهایی مطرح و با توجه به اینکه طرح مذکور به صورت مشترک با دفتر بهبود تغذیه  وزارت متبوع  بوده و سهم دانشگاه در این طرح  ۰۰۰/۰۰۰/۲۳ می باشد مورد موافقت قرار گرفت . 
 
جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۶ پایان یافت .
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.21926.57384.fa
برگشت به اصل مطلب