مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- صورتجلسات سال 98
صورتجلسه مورخ ۹۸/۱۰/۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/29 | 
در این جلسه طرح های تحقیقاتی و گزارش نهایی به شرح ذیل مطرح گردید.
مقرر شد مکاتبه ای با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه صورت گیرد مبنی بر اینکه برخی از طرح ها و یا گزارش نهایی هایی که در این مرکز و یا سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه تصویب می شوند دوباره همان مطالعه در مقاطع زمانی مختلف برای بررسی اثربخشی اصلاحات انجام شده در حوزه اجرا عیناً انجام شود و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه این گونه طرح ها را تکراری تلقی ننماید. 

۱-طرح تحقیقاتی آقای دکتر رحمان بردی اوزونی دوجی و آقای دکتر موسی الرضا شبیهی با عنوان " بررسی روند اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط آن در استان گلستان ۱۳۹۰-۱۳۹۸" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۲ -کلیات طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا حیدری و خانم زهرا خطیرنامنی با عنوان"سیمای اپیدمیولوژیک مرگ و میر استان گلستان طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۰" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت
۴ - کلیات طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا حیدری و آقای دکتر محمدجواد کبیر با عنوان " بررسی تأثیر لغو قرارداد سازمان بیمه سلامت با بیمارستانهای خصوصی بر میزان پرداخت از جیب بیماران در استان گلستان در سال های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ "
طرح های مرکز همکار :
۱- طرح تحقیقاتی آقای دکتر مسود محمدی و آقای دکتر امید مظفری با عنوان "بررسی ادراکات پزشکان شاغل در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع پیاده سازی آن"  مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۲ - طرح تحقیقاتی خانم مرضیه گرزین و آقای مهدی کریمی اول با عنوان "بررسی اپیدمیولوژی سوانح و حوادث در استان گلستان در سال ۱۳۹۷" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
گزارش نهایی
۱- گزارش نهایی طرح آقای دکتر علیرضا حیدری و آقای دکتر محمدجواد کبیر با عنوان "میزان انطباق محتوای آموزشی پیش بینی شده در اجرای وظایف محوله پزشک خانواده با دانش و مهارت های موردنیاز در استان گلستان در سال ۱۳۹۷" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۲- گزارش نهایی طرح آقای یعقوب شایسته با عنوان "بررسی فراوانی سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع ۲ ساکن در مناطق روستایی شهرستان بندرگز در سال ۱۳۹۷" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۳- گزارش نهایی طرح آقای دکتر علیرضا حیدری و آقای دکتر محمد جواد کبیر با عنوان" بررسی  دلایل عدم مراجعه بیماران سرپایی سطح۱ به سطح ۲ در شهرستان های مجری نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان در سال ۱۳۹۸" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۴- گزارش نهایی طرح آقای دکتر علیرضا حیدری و آقای دکتر محمد جواد کبیر با عنوان"بررسی شکاف کیفیت خدمات درمانی ارائه شده و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان های مجری نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان با استفاده از مدل سروکوال در سال ۱۳۹۸" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.19933.51578.fa
برگشت به اصل مطلب