مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- دستور العمل
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.19929.57439.fa
برگشت به اصل مطلب