مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی- دستور العمل
دستور العمل ارسال گزارشات و برونداد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=68.19929.57437.fa
برگشت به اصل مطلب