پیام خود را بنویسید

برنامه استراتژیک مرکز : برنامه استراتژیک

 | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 
به نام خدا

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی
Strategic plan of health management and social development research center
۱۳۹۶- -۱۴۰۰

بیانیه رسالت (Mission):
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی به عنوان یک مرکز علمی پژوهشی و دیده بانی سلامت بر آن است تا با استفاده از ظرفیت های بالقوه، شواهد علمی لازم برای سیاست گذاری، تصمیم سازی و ارزشیابی برنامه های مرتبط باسلامت را فراهم نماید.
دورنما (Vision):
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با بکارگیری توانمندی های موجود در دانشگاه و کلیه دست اندرکاران تاثیرگذار بر سلامت، دارای جایگاه تعیین کننده در سیاست گذاری، تصمیم سازی و ارزشیابی برنامه های سلامت در سطح استانی و ملی خواهد بود.
ارزشها (Values):
 • پایبندی به ارزشهای اسلامی و ملی
 • رعایت اصول اخلاق در پژوهش
 • حرکت در راستای اساسنامه مرکز و برنامه راهبردی دانشگاه و نیز برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور
 • حفظ کرامت انسانی
 • بکارگیری توان کارشناسی تمام دستگاه ها، سازمان ها و نیروهای مردمی
 • تلاش در جهت ارتقاء عدالت در سلامت استان و کشور
فهرست ذی نفعان (Stakeholders):
ذی نفعان داخلی:
 • هیات موسس مرکز
 • رئیس و معاون مرکز
 • شورای پژوهشی مرکز
 • کارشناسان مرکز
ذی نفعان خارجی:
 • معاونت ها و زیرمجموعه آنها در دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • اعضای هیات علمی
 • دانشجویان دانشگاه
 • کارگروه سلامت، ایمنی و امنیت غذایی (ساغ) استان و شهرستان ها
 • سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط با سلامت
 • سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با سلامت
 • افراد جامعه
تجزیه و تحلیل محیط داخلی:
ردیف نقاط قوت و ضعف (SW)
نقاط قوت (Strengths)
چاپ مقالات علمی متعدد در مجلات معتبر توسط اعضای هیات علمی و محققین مرکز
برگزاری کارگاههای مختلف جهت توانمندسازی اعضای مرکز
برخورداری مرکز از کارشناسان با تحصیلات تکمیلی
پرداختن مرکز به اکثر حیطه های مرتبط با سلامت
اخذ مجوز از دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی مبنی بر انتشار مجله سلامت و توسعه
برخورداری مرکز از فضای فیزیکی و تجهیزات مناسب و کتابخانه
ارتباط و تعامل مناسب با هسته های پژوهش شهرستان ها
استفاده از ظرفیت های موجود علمی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شهرستانها، متخصصان بین رشته ای با توانمندی های مختلف و گسترده)
به روز بودن سایت مرکز
نقاط ضعف (Weaknesses)
تاخیر در کسب موافقت اصولی با گذشت ۴ سال از تاسیس مرکز
کمبود مطالعات مداخله ای
کمبود نیروی انسانی برای راه اندازی مجله
کمرنگ بودن میزان مشارکت اعضای هیات علمی مرکز در تدوین طرح های تحقیقاتی
پروسه طولانی تصویب طرح های تحقیقاتی
تاخیر در ارائه گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب
تاخیر در انتشار نتایج طرح های مصوب مرکز در مجلات علمی
کمبود حضور مشاور آمار و متدولوژی در مرکز
عدم انتشار مجله سلامت و توسعه علی رغم اخذ مجوز
ارتباط ضعیف بین نتایج حاصل از طرح های پژوهشی و کاربرد آن در سازمان های مرتبط

تجزیه و تحلیل محیط خارجی:
ردیف نقاط فرصت و تهدیدها (OT)
نقاط فرصت (opportunity)
عقد تفاهم نامه مشترک با سازمان های مرتبط مانند سازمان بیمه سلامت؛ دانشگاه گلستان؛ آموزش و پرورش
امکان استفاده از محققین خارج از دانشگاه جهت اجرای پژوهش
پرداخت حق تشویقی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری به مقالات چاپ شده
امکان برقراری ارتباط پژوهشی با سایر دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی کشور و سایر سازمان ها (بهزیستی؛ هلال احمر؛ شهرداری و ...)
لزوم اجرایی شدن برنامه ششم توسعه کشور و سایر اسناد بالادستی
تخصیص درصدی از بودجه سازمان ها به امر پژوهش
فراهم بودن میدان وسیعی از فرصت های مطالعاتی در زمینه های مختلف در بستر وسیعی از جامعه تحت پوشش بهداشت و درمان
دسترسی به داده های اطلاعاتی مختلف در سایر سازمان ها و دانشگاه
توجه ویژه سیاست گذاران وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه و اعضای هیات رئیسه به انجام مطالعات حوزه سلامت و مرتبط با نیاز جامعه
تاکید مسئولین نظام بر رویکرد اقتصاد مقاومتی در برنامه ریزی سازمان ها
رویکرد مثبت و حمایتی سیاستگذاران حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه به برنامه ریزی برای اخذ موافقت اصولی و نهایی مراکز تحقیقاتی دانشگاه
پذیرش نقش مرکز تحقیقات به عنوان دیده بان سلامت در کارگروه ساغ
رویکرد مثبت و حمایتی شورای سیاست گذاری سلامت کشور از مرکز تحقیقات به عنوان دیده بان سلامت در کارگروه ساغ
نقاط تهدید (Threat)
وجود محدودیت ها و ضعف در زمینه مشارکت اجتماعی در انجام برنامه ریزی ها؛ عملکرد و ارزشیابی برنامه ها
آشنایی کم با پژوهش در سازمان های دیگر
مقاومت برخی از سازمان ها نسبت به دسترسی به داده های موجود
کم توجهی به مزایای پرسنلی
همکاری و هماهنگی ضعیف میان بخشی
عدم اولویت بندی دقیق حیطه های پژوهشی مرتبط با معضلات بهداشتی درمانی استان
همکاری ضعیف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در جذب بودجه از سایر سازمان ها
شفاف نبودن وضعیت استان در زمینه شاخص های SDH

استراتژی ها (Strategies):
S۱: توسعه کمی و کیفی تحقیقات و تولید شواهد معتبر در زمینه نابرابری های سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
S۲: استقرار ساختار ابلاغی کشوری کارگروه ساغ در زمینه بکارگیری توان مرکز در ارتقای وضعیت شاخص های SDH در استان
S۳: ارتقاء برون ده طرح های تحقیقاتی از قبیل ارائه مقالات علمی پژوهشی
S۴: آموزش و توانمندسازی (مدیران سازمان های مختلف؛ اعضای هیات علمی؛ کارشناسان پژوهش و اعضای هسته های پژوهش و کارشناسان تحت پوشش سازمان ها)
S۵: حمایت طلبی و جذب منابع مالی و انسانی
S۶: توسعه، ترویج و بکارگیری دانش در زمینه مداخله برای ارتقاء سلامت جامعه
S۷: چاپ مجله مرکز
S۸: اخذ موافقت اصولی مرکز

اهداف استراتژیک (Strategic Goals):
S۱G۱: افزایش کمی طرح های پژوهشی مصوب
S۱G۲: ارزیابی شاخص های تعیین کننده های اجتماعی سلامت در سطح استان و کشور
S۱G۳: افزایش کمی طرح های مداخله ای با رویکرد جامعه محور و تعیین کننده های اجتماعی سلامت
S۲G۱: دستیابی به ساختار ابلاغی کشوری کارگروه ساغ در زمینه بکارگیری توان مرکز در ارتقای وضعیت شاخص های SDH در سطح استان
S۳G۱: افزایش تعداد مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی
S۳G۲: چاپ مقالات در مجلات با ایندکس بالا
S۴G۱: توانمندسازی مدیران، اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی با برگزاری کارگاه های مختلف
S۵G۱: افزایش جذب بودجه از سازمان های مختلف جهت انجام طرح های پژوهشی در سطح استانی و ملی
S۵G۲: افزایش بکارگیری نیروی انسانی متخصص به منظور انجام تحقیقات
S۶G۱: ارتقاء دانش و مهارت مدیران و کارشناسان استانی در زمینه بکارگیری نتایج تحقیقات مرتبط با سلامت
S۶G۲: افزایش دسترسی ذینفعان (مدیران و سیاست گذاران و عموم مردم) به شواهد علمی تولید شده در مرکز
S۷G۱: چاپ مجله مرکز
S۸G۱: اخذ موافقت اصولی مرکز
اهداف اختصاصی (Objectives):
S۱G۱O۱: افزایش تعداد طرح های مصوب مرکز به میزان حداقل ۲۰% وضع موجود در هر سال
S۱G۲O۱: افزایش تعداد طرح های مرتبط با ارزیابی شاخص های تعیین کننده های اجتماعی سلامت در سطح استان و کشور به میزان حداقل ۵ طرح تحقیقاتی در هر سال
S۱G۲O۲: راه اندازی نظام دیده بانی شاخص های سلامت با تاکید بر SDH
S۱G۳O۱: افزایش تعداد طرح های مداخله ای با رویکرد جامعه محور و تعیین کننده های اجتماعی سلامت به میزان دو طرح در هر سال
S۲G۱O۱: ایجاد ساختار ابلاغی کشوری کارگروه ساغ در زمینه بکارگیری توان مرکز در ارتقای وضعیت شاخص های SDH در سطح استان در سال ۱۳۹۴
S۲G۱O۲: ارزشیابی ساختار ابلاغی کشوری کارگروه ساغ در زمینه بکارگیری توان مرکز در ارتقای وضعیت شاخص های SDH در سال های آتی
 S۳G۱O۱: افزایش تعداد مقالات منتشرشده با آدرس مرکز در مجلات معتبر داخلی و خارجی به میزان حداقل ۱۰% وضع موجود در هر سال
S۳G۲O۱: افزایش تعداد مقالات چاپ شده با ایندکس ۱ و ۲ به تعداد ۳ مقاله در هر سال
S۴G۱O۱: افزایش تعداد کارگاه ها به میزان حداقل ۱۰% وضع موجود در هرسال
S۵G۱O۱: افزایش تعداد طرح های مشترک انجام شده با سایر سازمان ها به میزان حداقل ۲ طرح تحقیقاتی مشترک در هر سال
S۵G۲O۱: افزایش همکاری با متخصصان مدیریت و اقتصاد سلامت در قالب حداقل ۲ طرح تحقیقاتی در هر سال
S۶G۱O۱: افزایش دانش و مهارت مدیران و کارشناسان استانی در زمینه ترجمان دانش به نحوی که ۱۰% از آنها در دوره های آموزشی مربوطه شرکت نمایند.
S۶G۲O۱: انتشار نتایج تحقیقات براساس نیاز مخاطبین با پوشش ۹۰٪ طرح ها
S۷G۱O۱: انتشار مجله مرکز تا پایان سال ۹۴
S۸G۱O۱: اخذ موافقت اصولی مرکز تا پایان سال ۹۴
سال ۹۸ سال ۹۷ سال ۹۶ سال ۹۵ سال ۹۴ وضع موجود (میانگین) عنوان هدف ردیف
۲۰ ۱۸ ۱۶ ۱۴ ۱۱ ۱۰ طرح افزایش تعداد طرح های مصوب مرکز به میزان حداقل ۲۰% وضع موجود در هر سال S۱G۱O۱
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۳ طرح افزایش تعداد طرح های مرتبط با ارزیابی شاخص های تعیین کننده های اجتماعی سلامت در سطح استان و کشور به میزان حداقل ۵ طرح تحقیقاتی در هر سال S۱G۲O۱
راه اندازی نظام دیده بانی شاخص های سلامت با تاکید بر SDH S۱G۲O۲
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ - افزایش تعداد طرح های مداخله ای با رویکرد جامعه محور و تعیین کننده های اجتماعی سلامت به میزان دو طرح در هر سال S۱G۳O۱
- - - - - - ایجاد ساختار ابلاغی کشوری کارگروه ساغ در زمینه بکارگیری توان مرکز در ارتقای وضعیت شاخص های SDH در سطح استان در سال ۱۳۹۴ S۲G۱O۱
- - - - - - ارزشیابی ساختار ابلاغی کشوری کارگروه ساغ در زمینه بکارگیری توان مرکز در ارتقای وضعیت شاخص های SDH در سال های آتی S۲G۱O۲
۱۷ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ افزایش تعداد مقالات منتشرشده با آدرس مرکز در مجلات معتبر داخلی و خارجی به میزان حداقل ۱۰% وضع موجود در هر سال S۳G۱O۱
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ افزایش تعداد مقالات چاپ شده با ایندکس ۱ و ۲ به تعداد ۳ مقاله در هر سال S۳G۲O۱
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ - افزایش تعداد کارگاه ها به میزان حداقل ۱۰% وضع موجود در هرسال S۴G۱O۱
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ - افزایش تعداد طرح های مشترک انجام شده با سایر سازمان ها به میزان حداقل ۲ طرح تحقیقاتی مشترک در هر سال S۵G۱O۱
- - - - - - افزایش همکاری با متخصصان مدیریت و اقتصاد سلامت در قالب حداقل ۲ طرح تحقیقاتی در هر سال S۵G۲O۱
- - - - - - افزایش دانش و مهارت مدیران و کارشناسان استانی در زمینه ترجمان دانش به نحوی که ۱۰% از آنها در دوره های آموزشی مربوطه شرکت نمایند. S۶G۱O۱
۹۰٪ طرح ها ۹۰٪ طرح ها ۹۰٪ طرح ها ۹۰٪ طرح ها ۹۰٪ طرح ها - انتشار نتایج تحقیقات براساس نیاز مخاطبین با پوشش ۹۰٪ طرح ها S۶G۲O۱
- - - - - - انتشار مجله مرکز تا پایان سال ۹۴ S۷G۱O۱
- - - - - - اخذ موافقت اصولی مرکز تا پایان سال ۹۴ S۸G۱O۱

 

دفعات مشاهده: 284 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.