پیام خود را بنویسید

اساسنامه مرکز : اساسنامه

 | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 
بسمه تعالی


اساسنامه «مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی»

ماده ۱- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در حوزه سلامت و تعیین کننده های اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی و آموزشی اثرگذار بر سلامت، به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات مدیریت سلامت وتوسعه اجتماعی که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.
نظام مراقبت های سلامت در چهارچوب شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت نیازمند مداخلات جامع بر اساس سطوح پیشگیری و جامعه نگر مبتنی بر نیازهای سلامت مردم می باشد. سیمای مرگ، بیماری، ناتوانایی های جامعه در ابعاد جسمی، روحی، اجتماعی و... موجب گردیده تا نیازهای سلامت همواره در حال تغییر باشند و برای احصاء نیازهای سلامت، نیازمند شواهد و ساز و کارهای مناسب می باشیم تا با بهره گیری از ابزارهای معتبر بتوانند مستندات مورد نیاز را فراهم آورند. نظام سلامت برای فائق آمدن بر مشکلات پیش رو ، نیازمند بهره گیری از ظرفیت هایی است که کارکرد آنها می تواند تاثیر قابل توجهی در تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر سلامت داشته باشد.تجربه کشورهای مختلف دنیا که دارای نظام های سلامت موفق می باشند، حاکی از آن است که فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری در عرصه سلامت برگرفته از رویکرد استفاده از شواهد و مستندات می باشد، به همین جهت در تدوین سیمای سلامت کشورهای خود توانسته اند هدفگذاری دقیق و متناسب با نیازهای سلامت جامعه خود داشته باشند. تجربه شبکه های بهداشتی درمانی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نشان داد مجموعه سیاست ها و راهبردهایی که مبتنی بر نیازهای سلامت جامعه از طریق مشارکت مردم و همکاری های بین بخشی اتخاذ گردیده، دارای پایایی و استمرار قابل قبولی داشته است به همین جهت با توجه به توسعه شاخص های سلامت کشور و تاکید بر صیانت از حقوق سلامت مردم و مراقبت از منافع ملی در بهره گیری درست از منابع پیش رو، نیازمند اقداماتی هستیم که بتواند فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را در مدیریت نظام سلامت مورد توجه قرار دهد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان با ارزیابی جغرافیای تحت پوشش و سیمای جمعیتی و همچنین وضعیت اپیدمیولوژی بیماری های شایع در جمعیت تحت پوشش، تلاش دارد ظرفیت های بالقوه اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران را در راستای پاسخگویی و مسئولیت پذیری بیشتر به نیازهای سلامت جامعه به کار گیرد. اساس شکل گیری مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، مبتنی بر رویکرد دستیابی به مقوله سلامت به عنوان محصول مشترک حوزه های مختلف اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی می باشد که در امر توسعه درگیر هستند و از طرفی این مرکز تلاش می نماید تا با تولید شواهد و مستندات موردنیاز فرایندهای اثرگذار در حوزه تصمیم گیری و سیاستگذاری را تدوین و تسهیل نماید.
از جمله ماموریت های پیش بینی شده برای مرکز فوق، ارزیابی کارکردهای نظام سلامت در سطح ملی، استان و شهرستان می باشد تا با بهره گیری از سنجه های مناسب در ارزیابی بتواند نقش خود را در رصد و دیده بانی تعیین کننده های اثرگذار بر سلامت ایفا نماید. از طرفی با استفاده از ظرفیت های بالقوه در حوزه های مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد، جامعه شناسی تلاش دارد تا بتواند در گستره استان گلستان و جمعیت تحت پوشش در مناطق شهری و روستایی و توجه به ترکیب اقوام مختلف مداخلات اثرگذار و جامعه محور را تعیین نماید. این مرکز با رویکرد استفاده مفید و موثر از توانمندی های اعضای محترم هیات علمی و همچنین کارشناسان علاقه مند به امر تحقیق و پژوهش در عرصه های ارائه خدمات در سطوح مختلف نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت بر این باور است که بتواند ضمن ظرفیت سازی و ارتقاء سطح دانش و مهارت پژوهشگران، دانشجویان و اندیشمندان، از مشارکت آگاهانه و اثربخش همه علاقه مندان بهره مند گردد . به همین منظور برای فعالیت های خویش اهداف ذیل را به عنوان اصلی ترین راهبردهای خویش مورد توجه قرار خواهد داد.
  
ماده ۲- اهداف
 • رصد و دیده بانی تعهدات و تکالیف اسناد بالادستی در کارکردهای نظام سلامت
 • ارزیابی و تحلیل کارکردهای نظام سلامت و عوامل مربوط به آن در مقیاس های کشوری، استانی و شهرستان و مقایسه با کشورهای منطقه و سایر استان ها
 • انجام مطالعات توسعه­ای در راستای تدوین برنامه­های توسعه­ درون بخشی و بین­بخشی سلامت
 • تهیه و تدوین فرآیندهای مورد نیاز در مدیریت مبتنی بر شواهد حوزه سلامت و توسعه اجتماعی
 • تولید شواهد برای اتخاذ تصمیمات علاج مند در برنامه­های سلامت
 •  تهیه و تدوین الگو و مدل­های اجرایی مورد نیاز برای ادغام برنامه های سلامت به منظور بهبود مدیریت سلامت
 • تهیه و تدوین الگو و مدل­های اجرایی مورد نیاز برای شکـل گیری نظام آموزش پاسخگو از طریق مشارکت حوزه های آموزشی و اجرایی  
 • تهیه و تدوین مدل های اجرایی موردنیاز در ارتقاء فرایندهای اجرایی و بهبود عملکرد در واحدهای ارائه خدمات سلامت
 • تدوین استانداردهای مورد نیاز در اعتباربخشی تولید داده­ها و اطلاعات سلامت
 • تهیه و تدوین مدل های اجرایی مورد نیاز در طراحی پرونده الکترونیک سلامت با بهره گیری هدفمند از بستر فناوری اطلاعات
 • ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز از مجموعه مستندات نظام سلامت (هم به صورت داده های خام و نیز گزارش ها که در اختیار گذاشتن و یا انتشار آنها مشمول قوانین مالکیت فکری کشور و با توجه به مصالح دانشگاه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود)
 • تهیه و تدوین استانداردها و فرایندهای مورد نیاز به منظور استقرار نظام حاکمیت بالینی در سطوح مختلف خدمات سلامت
 • انجام خدمات مربوط به اعتبار بخشی واحدهای سلامت از طریق تدوین استانداردهای مورد نیاز
 •  همکاری و مشارکت علمی و تحقیقاتی استانی، منطقه ای، کشوری و بین المللی با مراکز تحقیقاتی، آموزشی، سلامت و محققین مراکز فوق و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
 • آموزش و ارتقای مدیران بمنظور ایجاد ظرفیت و توان مورد نیاز جهت بهبود عملکرد در تمام سطوح
 • انجام پژوهشهای مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه اعم از معاونت بهداشتی، درمان و پشتیبانی دانشگاه
 • کمک به ارزیابی علمی پروپوزال های دریافت شده و انجام پژوهش های مورد نیاز دانشگاه، معاونت بهداشتی و درمان یا پشتیبانی دانشگاه
 • حمایت از طراحی، اجرا، انتشار و استفاده از نتایج تحقیقات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه، معاونت بهداشتی و درمان یا پشتیبانی دانشگاه، سیاستگذاران و تصمیم گیران سطح ملی و استانی
 • توانمندسازی پژوهشگران از طریق همکاری آنها در طرح های تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه و ظرفیت سازی هدفمند ایشان با برگزاری دوره های آموزشی، اخذ و انتقال فناوری های نوین تحقیقاتی و تربیت نیروی متخصص از طریق اجرای پایان نامه های تحقیقاتی اعم از این که توسط اعضای هیات علمی این مرکز و یا سایر افراد صورت پذیرد.


ماده ۳- ارکان مرکز

الف- رئیس مرکز
ب- شورای عالی سیاستگذاری مرکز
ج- شورای پژوهشی مرکز
د- معاون پژوهشی مرکز
ذ- اعضای مرکز تحقیقات
                                                                                                  
ماده ۴ اعضای شورایعالی سیاستگذاری مرکز
 
رئیس دانشگاه
معاون تحقیقات وفناوری
معاون آموزشی
معاون بهداشتی
معاونت غذا و دارو
معاون درمان
رئیس دانشکده پزشکی
رئیس دانشکده بهداشت
مدیرگروه پزشکی اجتماعی
مدیرگروه بهداشت محیط
مدیرگروه بهداشت عمومی
مدیرگروه آمارو اپیدمیولوژی

ماده۵- اعضای شورای پژوهشی مرکز

- اعضای شورای پژوهشی مرکز شامل ۵ تا ۷ نفر از اعضای هیأت علمی از گروه­های (مدیریت سلامت ، اپیدمیولوژی و آمار زیستی، بهداشت وپزشکی اجتماعی ، و سایر گروه ها) و مدیران کارشناسان مرتبط در معاونت های بهداشتی و درمان دانشگاه می­باشند.

ماده۴- وظایف شورای پژوهشی مرکز

الف- تصویب اهداف پژوهشی مرکز
ب- تصویب طرح­های تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح­های تحقیقاتی مرتبط
ج- بررسی و تصویب گزارش­های سالیانه فعالیت­های مرکز
د- بررسی و تصویب بودجه مرکز
هـ- تدوین سیاست­های آموزشی و نحوه همکاری و تصویب برنامه­های آموزشی از طریق کارگاه­های مختلف، دوره­های کوتاه مدت و بلندمدت آموزشی و پژوهشی
ی- تصویب سیاست­های انتشاراتی مرکز شامل چاپ کتاب، مقالات، نشریات علمی، برگزاری کنگره و شرکت در سمینارهای مرتبط

تبصره(۱)- جلسات شورای پژوهشی مرکز با حضور ۷۰% از اعضای شورای پژوهشی مرکز تشکیل خواهد شد.
تبصره(۲)- مصوبات شورای پژوهشی مرکز براساس سیاست­ها و خط مشی و هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می­باشد.

ماده ۵- رئیس مرکز

الف- رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است که با رأی اعضای شورای پژوهشی مرکز انتخاب و با ابلاغ رئیس دانشگاه به مدت سه سال تعیین می­گردد.
قابل ذکر است که انتخاب مجدد رئیس مرکز با رأی مجدد اعضا جهت دوره­های بعدی بلامانع است.

ماده۶- اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :

الف ) اعضاء پیوسته : که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند
ب ) اعضاء وابسته : که اعضاء هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند.

 ماده ۷- منابع مالی مرکز :

الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی در قالب طرح­های تحقیقاتی و درمانی
ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
ج ) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
د) اعتبارات غیردولتی و بین­المللی در قالب طرح­های تحقیقاتی

ماده۸- اعضاء شورای پژوهشی مرکز

الف- رئیس مرکز به عنوان رئیس شورای پژوهشی مرکز
ب- معاونت پژوهشی مرکز به عنوان دبیر شورای پژوهشی مرکز
ج-۱۳-۹ نفر از اعضاء هیأت علمی مرکز یا محققینی که با آن مرکز همکاری دارند با انتخاب رئیس مرکز
تبصره- معاون پژوهشی مرکز توسط رئیس مرکز انتخاب می­شود و مسؤول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقاتی و بخش­های پژوهشی خواهد بود.

ماده۹- وظایف شورای پژوهشی مرکز مرکز: اعضاء شورای پژوهشی مرکز مسؤولیت برنامه­ریزی و تعیین سیاست­های پژوهشی مرکز را داشته و بررسی پروپوزال­ها و تصویب نهایی از وظایف این شورا می­باشد.
بخش­های پژوهشی مرکز
 1. بخش اسناد و مدارک تحقیقات
 2. بخش تحقیقات
 3. بخش آموزش

ماده۱۰- فعالیت­های مرکز بر دو بخش می­باشد:

فعالیت­های پژوهشی شامل:
 1. تولید شواهد برای تصمیم سازی در برنامه­های سلامت
 2. تهیه و تدوین فرآیندهای مورد نیاز در مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی
 3. تهیه و تدوین استانداردها و فرایندهای مورد نیاز به منظور استقرار نظام حاکمیت بالینی در سطوح مختلف خدمات سلامت
 4. اعتبار بخشی واحدهای سلامت از طریق تدوین استانداردهای مورد نیاز
 5. تهیه و تدوین الگو و مدل­های مورد نیاز برای بهبود مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی
 6. همکاری با بخش­های مختلف و تأثیرگذار در تعیین­کننده­های سلامت
 7. انجام مطالعات توسعه­ای برای تدوین برنامه­های توسعه­بخش و بین­بخشی سلامت
 8. آموزش و ارتقای مدیران برای ظرفیت­سازی و توانمندسازی آن در بهبود عملکرد
 9. تدوین استانداردهای مورد نیاز در اعتباربخشی تولید داده­ها و اطلاعات سلامت
فعالیت­های آموزشی حول محورهای ذیل خلاصه می­گردد:
الف- آموزش مدیران و کارشناسان بخش های مختلف حوزه سلامت
ب- تعریف و تدوین بسته های آموزشی جهت محققین،کارکنان و کارشناسان عرصه سلامت
ج- آموزش گیرندگان خدمت و جامعه

محورهای فعالیت مرکز:
 1. تعیین نیـازها و اولویتهای سلامت با توجه به چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی کشور
 2. تولید شواهد مورد نیاز جهت تدوین سند توسعه سلامت استان بر اساس برنامه پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی کشور
 3. تعیین راهکارهای مناسب جهت تقویت همکاریهای بین بخشی در راستای بهره گیری نظام سلامت از تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر سلامت
 4. تعیین راهکارهای مناسب در جهت تقویت و اصلاح فرایندهای تربیت نیروی انسانی بر اساس نیازهای موجود و آتی
 5. ارتقای کمی و کیفی خدمات سلامت در سطوح مختلف نظام ارائه خدمات
 6. تعیین راهکارهای ارتقای نظام ارائه خدمات با توجه به چشم انداز بیست ساله (دستیابی به توسعه یافته ترین نظام ارائه خدمات در سطح منطقه)
 7. طراحی و مدل سازی برنامه های سلامت جهت ادغام در نظام ارائه خدمات
 8. تعیین هزینه اثربخشی، هزینه فایده و ارزشیابی برنامه ها و مداخلات انجام شده در سطوح مختلف نظام ارائه خدمات
 9. حمایت از پایان نامه ها و پروژه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و  تخصصی (Ph.D) با محورهای فوق الذکر

دفعات مشاهده: 214 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.