پیام خود را بنویسید

صورتجلسات سال 1400 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
هفتاد و چهارمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز چهار شنبه مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ ساعت  ۳۰/۱۵ الی ۳۰/۱۷ در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا مورد تصویب قرار گرفت .
"طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی آقای دکتر احمد فرامرزی با عنوان  " برآورد هزینه های بهره وری ازدست رفته به دلیل غیبت از کار در بین کارکنان مبتلا به کووید-۱۹ در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان و بررسی عوامل موثر بر این هزینه ها در سال ۱۳۹۹ " مطرح و کلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء محترم شورا و داوری ها به شرح ذیل انجام گردیده و در نهایت اصلاحات انجام شده توسط داور معین تایید گردد.
۲.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای خانم شمیم ایمانی  دانشجوی رشته پزشکی ( استاد راهنما آقای دکتر علیرضا حیدری ) با عنوان  " بررسی ارتباط بین تنش شغلی با خستگی شغلی و کیفیت خواب در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری و نظرات اعضاء شورا به شرح ذیل انجام گردد.
 
"گزارشات نهایی"
۳.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد جواد کبیر و خانم مریم ایری با عنوان   " بررسی دیدگاه پزشکان متخصص در خصوص چالش‌ها و راهکارهای ارتقاء نظام ارجاع در استان گلستان " مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
۴. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر محمد جواد کبیر و دکتر علیرضا حیدری  " تخمین تعداد نیروی انسانی در بخش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با استفاده از روش کارسنجی و زمان سنجی " مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات اعضاء محترم شورا اصلاح گردد.
۵.پروپوزال طرح تحقیقاتی مرکز دوم  دکتر رابعه آتابای با عنوان  " بررسی شیوع بیماری کووید ۱۹ در بیماران مبتلا به تالاسمی وابسته به تزریق بیمارستان کودکان آیت الله طالقانی گنبد کاووس" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
 
جلسه در ساعت ۳۰/۱۷  با ذکر صلوات خاتمه یافت  .

دفعات مشاهده: 354 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1400 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
بسمه تعالی
هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز دو شنبه مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ ساعت  ۱۴ در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و پس از ارائه نظرات داوری و نظرات اعضاء محترم شورا مورد تصویب قرار گرفت .
"طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی خانم آسیه حسن قاسمی ( استاد راهنما دکتر محمد رضا هنرور ) با عنوان " تعیین وضعیت نا امنی غذایی استان گلستان به تفکیک مناطق شهری و روستایی در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۵" مطرح و کلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات اعضاء محترم شورا و داوری ها به شرح ذیل انجام گردیده و در نهایت اصلاحات انجام شده توسط داور معین تایید گردد.
۲.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای احمد قوجقی دانشجوی رشته پزشکی ( استاد راهنما آقای دکتر علیرضا حیدری ) با عنوان  " بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریت زمان با فرسودگی شغلی و بی تفاوتی سازمانی در کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری و نظرات اعضاء شورا به شرح ذیل انجام گردد.
۳.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای علی ژیانی اصغر زاده دانشجوی رشته پزشکی ( استاد راهنما خانم دکتر جعفری) با عنوان  " بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیریت زمان با فرسودگی شغلی و بی تفاوتی سازمانی در کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.
۴.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای علی منصوری  دانشجوی رشته پزشکی ( استاد راهنما دکتر احمد دانش) با عنوان  " بررسی شیوع مصرف دخانیات در بین کارورزان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط آن با سلامت عمومی آن ها ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
 

دفعات مشاهده: 346 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1400 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
 بسمه تعالی
هفتاد و  ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز سه شنبه مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۰ ساعت  ۱۴ در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و بر اساس نظرات داوری و نظرات اعضاء شورای مورد بررسی قرار گرفت  .
"طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی خانم دکتر سکینه گرایلو با عنوان " بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا وگسترش بیماری کرونا براساس مدل اعتقاد بهداشتی" مطرح و با توجه به نظرات داوران و اعضاء شورای پژوهشی  مورد تصویب قرار نگرفت در عین حال مقرر گردید با توجه به وجود چالشهای جدی در حوزه بهداشت ، از مجری محترم و تیم پژوهشی ایشان  دعوت شود در صورت تمایل ،  طی جلسه ای با معاونت بهداشتی دانشگاه در خصوص تدوین پژوهش های کاربردی که امکان تولید شواهد برای تصمیم گیری و حل چالشهای موجود را داشته باشند همکاری مشترک صورت پذیرد.
۲.طرح تحقیقاتی دکتر محمد رضا هنرور با عنوان  " تعیین وضعیت ناامنی غذایی استان گلستان به تفکیک مناطق شهری و روستایی در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۵" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری و نظرات اعضاء شورا انجام گردد.
۳.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای خانم شقایق هادیان دانشجوی رشته پزشکی ( استاد راهنما آقای دکتر حیدری) با عنوان  "شیوع و علل مخاطرات شغلی و جو ایمنی موجود در بیمارستان های آموزشی درمانی گرگان از دیدگاه پرستاران در سال ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری انجام گردد.
"گزارشات نهایی"
۴.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر  بهنام پور با عنوان " بررسی وضعیت امنیت غذایی و طراحی نقشه امنیت غذایی مبتنی برGIS استان خراسان جنوبی( سال ۱۳۹۶ )" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
۵.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر علیرضا حیدری  با عنوان " مدل سازی و پیش بینی نرخ مرگ ومیر در استان گلستان ۱۴۲۰ ۱۳۹۰" مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات مورد نظر اعضاء شورا و تایید ناظر معین به معاونت ارسال گردد.
۶.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر علیرضا حیدری با عنوان " مدلسازی زمان بقای بیماران مبتلا به COVID-۱۹ و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی و درمانی استان گلستان" مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات مورد نظر اعضاء شورا و تایید ناظر معین به معاونت ارسال گردد
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
 

دفعات مشاهده: 391 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1400 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

 | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
 بسمه تعالی
هفتاد و  هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز یکشنبه مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ ساعت  ۱۳ در  محل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه طرح های ذیل مطرح و بر اساس نظرات داوری و نظرات اعضاء شورای مورد بررسی قرار گرفت  .
"طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی پایان نامه ای خانم فاطمه فطن دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی آقای دکتر محمد جواد کبیر با عنوان " بررسی شیوع، عوامل موثر و موانع گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران بیمارستان‌های آموزشی استان گلستان در سال ۱۴۰۰" مطرح و با توجه به نظرات داوران و نظرات اعضاء شورای پژوهشی  به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
۲.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای شروین صدری دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی آقای دکتر محمد جواد کبیر  با عنوان  " بررسی رضایت از کیفیت سامانه ناب (نرم افزار اطلاعات بهداشتی) از دیدگاه کاربران سطوح شبکه بهداشتی شهرستان‌های گرگان و گنبدکاووس در سال ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری و نظرات اعضاء شورا به شرح ذیل انجام گردد.
۳.طرح تحقیقاتی آقای دکتر علیرضا حیدری با عنوان  " بررسی مهارت های ارتباطی، سبک رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض سرپرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی استان گلستان در سال ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن  مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری به شرح ذیل انجام گردد.
" گزارشات نهایی" 
۴.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه ای خانم دکتر سایه قربان اوغلی به استاد راهنمایی خانم دکتر مرضیه قراعتی  با عنوان " بررسی مقایسه ای اثربخشی گلقند (فراورده طب سنتی ایرانی) با هیدروکسید منیزیم در بهبود یبوست بزرگسالان" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. و مقرر گردید اصلاحات مورد نظر اعضاء شورا اعمال گردد.
۵.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای عارف قازلی کر دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی آقای دکتر علیرضا حیدری  با عنوان "بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک و عوامل تنش زای شغلی با افسردگی، استرس و اضطراب در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰" مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
 
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
 

دفعات مشاهده: 366 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1400 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

 | تاریخ ارسال: 1400/9/10 | 
 بسمه تعالی
هفتاد و  هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز یکشنبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰ ساعت  ۱۳:۳۰ در  محل مرکز تحقیقات و با موضوعات ذیل برگزار گردید.
"بررسی طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای سید محمد محدث دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی خانم دکتر ناهید جعفری با عنوان " بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان در سطوح ارائه خدمات سلامت در گرگان در سال ۱۴۰۰" مطرح و با انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت .
۲.طرح تحقیقاتی دکتر علیرضا حیدری با عنوان  " بررسی مواجهه با خشونت شغلی، تمایل به ترک خدمت و حمایت سازمانی درک شده در بین پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی استان گلستان در سال ۱۴۰۰" مطرح و با انجام اصلاحت تصویب قرار گرفت.
۳.طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد جواد کبیر با عنوان " آسیب شناسی اجرای سیاست ها، قوانین و برنامه های کلان بخش سلامت در ایران و ارایه راهکارهای کاربردی" مطرح و با توجه به اینکه مراحل داوری و تصویب طرح در فرهنگستان علوم پزشکی ایران انجام گردیده است و هزینه های طرح در دانشگاه صفر می باشد ، موردتصویب قرار گرفت.
۴.طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد جواد کبیر با عنوان  " ارائه الگو برای نظام تامین منابع، نظام پرداخت و ساختار اجرایی با بهره گیری از ساز و کار بیمه ای در برنامه پزشکی خانواده شهری و روستایی" مطرح و با توجه به اینکه مراحل داوری و تصویب طرح در فرهنگستان علوم پزشکی ایران انجام گردیده است و هزینه های طرح در دانشگاه صفر می باشد ، موردتصویب قرار گرفت.
"بررسی گزارشات نهایی"
 
۴.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر محمد رضا هنرور  با عنوان " امکان پذیری اجرای بسته ارزیابی و مراقبت تغذیه ای در بیماران مسلول" مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. و با انجام اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت.
جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
 

دفعات مشاهده: 361 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1400 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶

 | تاریخ ارسال: 1401/1/6 | 
 بسمه تعالی
هفتاد و  نهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز سه شنبه مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۰ ساعت  ۱۳ در  محل مرکز تحقیقات و با موضوعات ذیل برگزار گردید.
"بررسی طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی خانم دکتر رابعه آق آتابای با عنوان  " نیمرخ داشته های رشدی و ارتباط آن با رفتارهای خودمراقبتی نوجوانان مبتلا به بیماریهای مزمن درشهرستان گنبد کاووس در سال ۱۴۰۰" مطرح  و مقرر شد ضمن انجام اصلاحات درخواستی از طرف اعضاء محترم شورا پژوهشی و داوران طرح پس از تایید داور معین ( دکتر عبدالحلیم رجبی ) مجددا در جلسه شورای طرح گردد.
۲.طرح تحقیقاتی دکتر عباس بدخشان با عنوان  " بررسی ارتباط شایستگی رهبری مدیران و کادر اجرایی با عملکرد بیمارستان‌های دانشگاهی استان گلستان در سال ۱۴۰۰" مطرح وکلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اصلاحات طرح مطابق نظرات داوری و نظرات اعضاء شورا به شرح ذیل انجام گردد.
۳.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای آرمان مردانی به استاد راهنمایی دکتر علیرضا حیدری با عنوان " بررسی ارتباط میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه با سلامت روان و سلامت اجتماعی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۴۰۱" مطرح و با انجام اصلاحات داوری و اعضاء شورای تصویب گردید.
"بررسی گزارشات نهایی"
۴.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر ناهید جعفری  با عنوان " محاسبه بار ناشی از حوادث و سوانح عمدی و غیرعمدی در ایران در سال ۱۳۹۰" مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. و مقرر گردید اصلاحات مورد نظر اعضاء شورا به شرح ذیل انجام گردد.
چکیده گزارش نهایی مبتنی بر نتایج بازنگری و تکمیل گردد.
در صفحه چهارم در بخش مواد و روش ها تاریخ از ۱۳۹۹ به ۱۳۹۱ تغییر یابد .
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
 

دفعات مشاهده: 287 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1400 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

 | تاریخ ارسال: 1401/1/17 | 
هشتادمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ ساعت  ۱۴ در  محل مرکز تحقیقات و با موضوعات ذیل برگزار گردید.

"بررسی طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی پایان نامه آقای محسن یکرنگ ( استاد راهنما خانم دکتر شروین سادات هاشمیان ) با عنوان " ارتباط بین اضطراب بیماری کرونا و پایبندی به درمان در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۴۰۰" مطرح  و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات درخواستی شورای پژوهشی و داوران به شرح ذیل و تایید داور معین ( دکتر رحمن بردی اوزونی دوجی ) به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد .
۲.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای حسین کاظمی ( استاد راهنما خانم دکتر شروین سادات هاشمیان) با عنوان  " بررسی ارتباط شاخص های سندرم متابولیک با سواد سلامت و سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در زنان میانسال تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت منتخب شهر گرگان- ۱۴" مطرح و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات درخواستی شورای پژوهشی و داوران به شرح ذیل و تایید داور معین ( دکتر عبدالحلیم رجبی ) به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد .
۳.طرح تحقیقاتی آقای دکتر مرتضی اخوت با عنوان  " دستاوردهای مهم بیوانفورماتیک در بیوتکنولوژی" مطرح و مقرر گردید درصورتی که مجری محترم قصد اجرای طرح به صورت مرور نظام مند دارند اصلاحات داوری به طور کامل انجام و مجدد در جلسه بعدی طرح گردد و در صورتی که مجری محترم قصد انجام مطالعه به صورت مرور روایتی دارند ، با انجام برخی اصلاحات طرح مطابق مطالعات مذکور و تایید داور معین ( دکتر عبدالحلیم رجبی )  به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد .
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت  .
 

دفعات مشاهده: 264 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1400 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

 | تاریخ ارسال: 1401/1/17 | 
هشتاد و یکمین  جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز یکشنبه مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ ساعت  ۱۴ در  محل مرکز تحقیقات و با موضوعات ذیل برگزار گردید.

"بررسی طرح های تحقیقاتی"
۱.طرح تحقیقاتی اصلاح شده خانم دکتر رابعه آق آتابای  با عنوان " بررسی نیمرخ داشته های رشدی و رابطه آن با خود مدیریتی دیابت در نوجوانان مبتلا به دیابت شهرستان گنبد کاووس در سال ۱۴۰۰و با توجه به اصلاحات انجام شده و تایید داور معین مورد تصویب قرار گرفت. ضمن اینکه مقرر گردید هزینه های مسافرت تعدیل گردد و یا توجیه مناسبی آورده شود.
۲.طرح تحقیقاتی آقای دکتر عباس بدخشان با عنوان : " بررسی ارتباط کمال گرایی و کیفیت زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان در سال ۱۴۰۰"" مطرح و با انجام اصلاحات درخواستی شورای پژوهشی و داوران  مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید اصلاحات انجام شده توسط داور منتخب ( آقای دکتر رجبی ) تایید گردد.
۳. طرح تحقیقاتی پایان نامه خانم حورا رضایی دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی خانم دکتر ناهید جعفری با عنوان" بررسی بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان بهداشتی گرگان در سال ۱۴۰۱" مطرح و با انجام اصلاحات داوری به شرح  مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید اصلاحات داوری توسط داور منتخب ( خانم دکتر کوچک ) تایید گردد.
۴.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای سید حامد آتشی دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی دکتر علیرضا حیدری  با عنوان  "بررسی سطح پاسخگویی به بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی صیاد شیرازی و ۵ آذر گرگان در سال ۱۴۰۱" مطرح و با انجام اصلاحات داوری مورد تصویب قرار گرفت . همچنین مقرر گردید اصلاحات انجام شده توسط داور منتخب ( خانم دکتر عباسی ) تایید گردد.
۵. طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای امیر عرب احمدی، دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی دکتر محمدجواد کبیر با عنوان "بررسی سلامت معنوی و ارتباط آن با امید به آینده در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۴۰۱" مطرح و با انجام اصلاحات داوری مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید اصلاحات داوری توسط داور منتخب ( آقای دکتر دوجی ) تایید گردد
۶.طرح تحقیقات پایان نامه ای خانم المیرا سعید ، دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی  دکتر فریده کوچک با عنوان "بررسی کیفیت خواب بیماران بستری و عوامل مختل کننده آن در بیمارستانهای آموزشی صیاد شیرازی و ۵ آذر گرگان در سال ۱۴۰۱" مطرح و با انجام اصلاحات داوری مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید اصلاحات انجام شده توسط داور منتخب( دکتر دوجی ) تایید گردد
۷. طرح تحقیقاتی پایان نامه ای خانم مریم شاه بهرامی ، دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی دکتر علیرضا حیدری با عنوان " بررسی تمایل به مهاجرت پرستاران و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی در بیمارستان‌های آموزشی گرگان در سال ۱۴۰۰" مطرح و با انجام اصلاحات داوری مورد تصویب قرار گرفت .همچنین مقرر گردید اصلاحات انجام شده توسط داور منتخب ( خانم دکتر سبزی ) تایید گردد .
جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
 

دفعات مشاهده: 266 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات سال 1400 : صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰

 | تاریخ ارسال: 1401/1/17 | 
هشتاد و  دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی با حضور اعضای محترم شورا در روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۰ ساعت  ۱۴ در  محل مرکز تحقیقات و با موضوعات ذیل برگزار گردید.

"بررسی طرح های تحقیقاتی"
۱. طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای حمید رضا کاهه دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی دکتر علیرضا حیدری با عنوان" بررسی بار ذهنی کار پرستاران و ارتباط آن با فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی گرگان در سال ۱۴۰۱" مطرح و با انجام اصلاحات داوری به شرح ذیل  مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید اصلاحات داوری توسط داور منتخب  (خانم دکتر سبزی)  تایید گردد.

۲.طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای نور الدین قازلی کر دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی دکتر فریده کوچک   با عنوان  " بررسی دیسترس اخلاقی و عوامل موثر بر آن در کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در شرایط اپیدمی کووید ۱۹ در سال ۱۴" مطرح و با انجام اصلاحات داوری مورد تصویب قرار گرفت . همچنین مقرر گردید اصلاحات انجام شده توسط داور منتخب ( دکتر دوجی  ) تایید گردد.
۳. طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای عرفان کوهستانی، دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی دکتر ناهید جعفری با عنوان " بررسی کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان بهداشتی گرگان در سال ۱۴" مطرح و با انجام اصلاحات شورا و داوری مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید اصلاحات داوری توسط داور منتخب ( خانم دکتر فریده کوچک) تایید گردد.
۴.طرح تحقیقات پایان نامه ای آقای سید سینا مصطفوی ، دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی  دکتر علیرضا حیدری با عنوان " بررسی کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران در بیمارستان های ۵ آذر و صیاد شیرازی گرگان در سال ۱۴۰۱" مطرح و با انجام اصلاحات داوری مورد تصویب قرار گرفت. همچنین مقرر گردید اصلاحات انجام شده توسط داور منتخب( آقای علی اکبر عبدالهی ) تایید گردد
۵. طرح تحقیقاتی پایان نامه ای آقای مهدی برزگر ، دانشجوی رشته دکتری عمومی پزشکی به استاد راهنمایی دکتر محمد جواد کبیر با عنوان " بررسی موانع اجرای پرونده الکترونیک سلامت در بیمارستان های آموزشی گرگان در سال ۱۴۰۱" مطرح و با انجام اصلاحات شورا و داوری مورد تصویب قرار گرفت .همچنین مقرر گردید اصلاحات انجام شده توسط داور منتخب ( خانم مریم ایری ) تایید گردد .
۶.گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دکتر محمد رضا هنر ور و دکتر علی باقری با عنوان" برنامه ثبت بیماری سل در استان گلستان " مشترک با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
 
جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

دفعات مشاهده: 286 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی می باشد.