طرح های پایان یافته : طرح های پایان یافته مرکز

وضعیت طرح عنوان طرح
اتمام یافته طراحی سامانه آموزشی، اجرایی برنامه عملیاتی و پایش اجرای برنامه ها در مدیریت سیستم سلامت
اتمام یافته ارزیابی محیط داخلی بیمارستان‌های شهرستان گرگان و گنبد کاووس از دیدگاه کارکنان با استفاده از مدل شش بعدی weisbord در سال ۱۳۹۰
اتمام یافته بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی گرگان در سال ۱۳۹۰
اتمام یافته بررسی میزان بقاء ۲۸ روزه و عوامل خطر موثر بر آن در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال ۹۱-۱۳۹۰
اتمام یافته بررسی عملکرد امداد رسانی رانندگان حمل و نقل  عمومی(جاده ای) قبل و بعد از آموزش کمکهای اولیه در سال۱۳۹۱
اتمام یافته بررسی دیدگاه تکنسین فوریت های پزشکی درخصوص ارتقاء خدمات پیشگیری و مراقبتی در حوادث و فوریت‌های در پایگاه های ۱۱۵ استان گلستان در سال ۱۳۹۱
اتمام یافته بررسی فرسودگی شغلی بهورزان و رابطه آن با عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیط فیزیکی و امکانات محل کار در سال ۱۳۹۱
اتمام یافته بررسی تاثیر سامانه مکان محور تحت وب رشد کودکان بر آگاهی مراکز بهداشتی درمانی روستایی در خصوص وضعیت رشد کودکان زیر ۵ سال منطقه تحت پوشش
اتمام یافته ارزیابی وضعیت موجود نیروی انسانی، فضای فیزیکی و تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات به مصدومین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت استان گلستان در سال ۱۳۹۱
اتمام یافته بررسی سطح رضایت شغلی بهورزان استان گلستان برمبنای مدل هرزبرگ در سال ۱۳۹۱
اتمام یافته بررسی وضعیت حوادث ترافیکی استان گلستان در سال های ۸۸-۹۰براساس داده های مرکز فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اتمام یافته ارزیابی آمادگی ارائه کنندگان مراقبت های سلامت و عوامل مرتبط با آن نسبت به پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۱
اتمام یافته بررسی دیدگاه بهورزان و پزشکان خانواده درخصوص ارتقاء خدمات پیشگیری و مراقبتی در حوادث و فوریت‌های پزشکی در خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان در سال ۱۳۹۱
اتمام یافته بررسی شیوع درد ناشی از اختلالات عضلانی اسکتی و ارتباط آن با عوامل خطر روانی اجتماعی وضعیت عاطفی و وضعیت ارگونومیک در ادارات شهر گرگان در سال ۱۳۹۲
اتمام یافته بررسی  رابطه  عزت نفس با مقطع تحصیلی  دانشجویان  سال اول  در سال  تحصیلی   ۹۱-۹۰ دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اتمام یافته بررسی  عملکرد پزشکان خانواده استان گلستان در سال ۱۳۹۲
اتمام یافته تبیین معیارهای مؤثر در تدوین بسته خدمات پایه سلامت سطح اول به منظور ارائه الگو برای ایران
اتمام یافته بررسی کیفیت اجرای طرح ملی پزشک خانواده و بیمه روستایی در استانهای شمالی ایران در سال ۱۳۹۱
اتمام یافته تدوین نقشه جامع اصلاحات در مدیریت مالی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران
اتمام یافته ارزیابی وضعیت بهداشت دهان و دندان و لثه مادران باردار شهرستان کلاله در سال ۱۳۹۲
اتمام یافته بررسی میزان آگاهی، نگرش و به کارگیری مراقبت های مبتنی بر شواهد در ماماهای مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان در سال  ۱۳۹۲
اتمام یافته بررسی پیامد بارداریهای پرخطر در جمعیت شهری شهرستان گالیکش در سال۱۳۹۱
اتمام یافته بررسی شیوع دیابت نوع۲ و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بالای ۳۰ سال روستائی خارج از برنامه غربالگری کشوری شهرستان گالیکش درسال۱۳۹۲-۹۳
اتمام یافته بررسی اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی و تاثیر اتلاف سگ های ولگرد در روند بروز حیوان گزیدگی شهرستان گالیکش طی سال ۸۷ تا۹۱
اتمام یافته بررسی قصد رفتاری مصرف  فست فود دردانش آموزان دبیرستانی شهر علی آباد کتول با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
اتمام یافته بررسی ارتباط سلامت روان با فرسودگی شغلی در کارمندان بیمارستان آل جلیل آق‌قلا در سال ۱۳۹۳
اتمام یافته بررسی میزان و عوامل مرتبط با شکست درمان سل در استراتژی DOTS در شهرستان های گرگان و آق قلا در سال ۹۱
اتمام یافته بررسی هزینه های درمان بیماری لیشمانیوز جلدی در کانونهای اندمیک بیماری در استان گلستان در سال ۱۳۹۲-۹۳
اتمام یافته بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی مسمومیتهای  پذیرش شده به بیمارستان پنج آذر گرگان  در سالهای ۱۳۹۳ ۱۳۸۹
اتمام یافته بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای دفع بهداشتی فاضلاب در خانوارهای روستایی شهرستان آق قلا در سال ۹۳
اتمام یافته بررسی رابطه حمایت اجتماعی با افسردگی و اضطراب دوران بارداری در زنان باردار شهرستان آق قلا درسال۱۳۹۳
اتمام یافته بررسی شیوع کم خونی و برخی عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مراوه تپه در طی سال های ۱۳۹۰تا ۹۲
اتمام یافته بررسی رابطه مرگ و میر نوزادی با برخی عوامل موثر برآن در شهرستان مراوه تپه سال ۱۳۹۰-۱۳۹۲
اتمام یافته بررسی شیوع علل کسورات بیمه تامین اجتماعی بیمارستان آل جلیل آق قلا در سال ۱۳۹۱
اتمام یافته بررسی رفتار های خطرزای پوکی استخوان و ارتباط آن با آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان گرگان در پیشگیری از پوکی استخوان، سال ۱۳۹۴
اتمام یافته بررسی الگوها، باورها، هنجارها، و خطرات درک شده ی مصرف قلیان در  مصرف کنندگان آن در استان گلستان در سال ۱۳۹۴
اتمام یافته بررسی ارتباط رفتارهای خود مراقبتی با سطح هموگلوبین ای وان سی  بیماران دیابتی روستایی شهرستان گالیکش  در سال۱۳۹۴
اتمام یافته بررسی شیوع مشکلات دوران بارداری و ارتباط آن با پیامد بارداری در زنان باردار شهرستان کلاله در سال ۱۳۹۴
اتمام یافته  بررسی کیفیت زندگی و برخی عوامل موثر بر آن در سالمندان خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ترکمن در سال ۱۳۹۵
اتمام یافته ارزیابی برنامه پزشک خانواده  روستایی از دیدگاه گیرندگان خدمات در شهرستان ترکمن در سال ۱۳۹۵
اتمام یافته میزان بهره مندی مردان از خدمات سلامت در کشور در سال ۱۳۹۳: تحلیل مطالعه ملی مبتنی بر جمعیت
اتمام یافته بررسی برخی عوامل مرتبط با شکست درمان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در استان گلستان در سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۵
اتمام یافته بررسی توزیع فراوانی عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال۹۵
اتمام یافته بررسی اثر فعالیت در کارخانه تولید سموم آفت کش بر سلامت روان کارگران شاغل در آن
اتمام یافته بررسی فراوانی نسبی خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در شهر گرگان در سال ۱۳۹۶
اتمام یافته طراحی و روانسنجی پرسشنامه آگاهی و نگرش پزشکان عمومی درباره ی ناهنجاری شکاف لب و کام و درمان آن
اتمام یافته بررسی اثربخشی پماد موضعی عصاره برگ گیاه پلم در درمان سالک - یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور
اتمام یافته بررسی و مقایسه ی عزت نفس(self-esteem) در بین بیماران مبتلا به فشارخون و دیابت مراجعه کننده به خانه های بهداشت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان گرگان در سال ۱۳۹۷
اتمام یافته بررسی وضعیت امنییت غذایی و طراحی نقشه امنیت غذایی مبتنی بر GIS ) استان خراسان جنوبی) سال ۹۶
اتمام یافته بررسی فراوانی سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع ۲ ساکن در مناطق روستایی شهرستان بندرگز در سال ۱۳۹۷
اتمام یافته بررسی شکاف کیفیت خدمات درمانی ارائه شده و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای مجری نظام ارجاع الکترونیک استان گلستان با استفاده از مدل سروکوال در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷
اتمام یافته تبیین چالشهای نظام ارجاع الکترونیک از دیدگاه مدیران، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت در استان گلستان در سال ۱۳۹۷
اتمام یافته بررسی مقایسه ای اثربخشی گلقند (فراورده طب سنتی ایرانی)با هیدروکسید منیزیم در بهبود یبوست بزرگسالان
 

دفعات مشاهده: 577 بار   |   دفعات چاپ: 242 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه عمومی نشریات یکتاوب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | http://www.journalsystem.ir/demo5

Designed & Developed by : Yektaweb